Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

                       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie  na podstawie  §5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2021/2022 następujące  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24,25,26, maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r. 

 

                                                                                                              Dyrektor szkoły